TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Säätiö: Miehikkälän Kehittämissäätiö
Y-tunnus: 2444218-8
Katuosoite: Pekkolantie 45
Postiosoite: 54490 AHOMÄKI

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Säätiön toimitusjohtaja
Jarmo Ristola
Puh. 045 6655090
S-posti: m.k.saatio(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Miehikkälän Kehittämissäätiölle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yrityksen nimi ja y-tunnus
 • Sähköpostiosoite, kotisivuosoite ja puhelinnumero
 • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelu- ja käyttöasetukset
 • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkailta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijänä, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä tietoja omaan lukuunsa omissa henkilörekistereissään. Muilta osin rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtävään mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle.

Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Miehikkälän Kehittämissäätiölle edellä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Miehikkälän Kehittämissäätiö toimittaa kirjallisen vastauksensa 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on toimitettu Miehikkälän Kehittämissäätiölle. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Miehikkälän Kehittämissäätiölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Miehikkälän Kehittämissäätiötä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.

Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Miehikkälän Kehittämissäätiön osoitteeseen.

12. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisää tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä Miehikkälän Kehittämissäätiöltä, hän voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun osoitteeseen

MIEHIKKÄLÄN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ
Säätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää Miehikkälän kunnan alueella olevien kylien elinvoimaisuutta sekä edistää niiden asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja yhteenliittymien yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.
YHTEYSTIEDOT
 • Miehikkälän Kehittämissäätiö

  Pekkolantie 45,
  54490 AHOMÄKI

 • m.k.saatio(at)gmail.com

 • 045 6655090